Sökning: "Alboránsjön"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Alboránsjön.

  1. 1. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Marianne Karlsson; [2022]
    Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

    Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER