Sökning: "Alejandra Echeverria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alejandra Echeverria.

  1. 1. Lyhördhet i vårdrelationen : - Upplevelser hos patienter med cancer

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jessica Eriksson; Alejandra Echeverria; [2015]
    Nyckelord :Cancer; Caring relationship; Experiences; Patients; Responsiveness; Cancer; Lyhördhet; Patienter; Upplevelser; Vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Lyhördhet är ett tämligen begränsat område gällande forskning i vårdvetenskapen och forskning har indikerat på ett behov av att utforska patienters upplevelser kring lyhördhet i vårdrelationen. Patienter med cancer uttrycker sällan sin oro och ängslan med ord utan uttrycker istället antydningar, vilket sällan uppmärksammas av vårdpersonalen, något som indikerar på ett behov av lyhördhet i vårdrelationen. LÄS MER