Sökning: "Alejandro Echeverri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alejandro Echeverri.

  1. 1. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
    Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

    Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER