Sökning: "Aleksandar Milovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aleksandar Milovic.

  1. 1. RÅN OCH EDGES I MALMÖ

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Aleksandar Milovic; Mladen Sadikovic; [2016]
    Nyckelord :edges; kriminologi; kriminogen miljö; Malmö; personrån; predatory crimes;

    Sammanfattning : Denna uppsats innehåller en kvantitativ studie som syftar till att undersöka det kriminologiska fenomenet edges enligt Brantingham & Brantingham (1993). Edges är förklarade som en kriminogen miljö som attraherar ett högt antal predatory crimes (a.a.). LÄS MER