Sökning: "Aleksandar Milutinovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aleksandar Milutinovic.

  1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
    Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

    Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER