Sökning: "Aleksander Koskel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aleksander Koskel.

  1. 1. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
    Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

    Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER