Sökning: "Alessio Basile"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alessio Basile.

  1. 1. Uppföljning av förvärv : en explorativ studie kring hur uppföljning avföretagsförvärv ter sig och vad som händer med den erhållna informationen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alessio Basile; Natalie Nilsson; [2019]
    Nyckelord :förvärv; M A; serieförvärvare; Post-Completion Audit; PCA; organisatoriskt lärande; prestationsmätning; intuitiv expertis;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra stora, skandinaviska, serieförvärvande företag som är verksamma på den svenska marknaden ser på förvärvsuppföljning, hur förvärvsuppföljning ter sig samt vad företagen gör med information som utvinns genom uppföljning. En kvalitativ metod användes och studien baseras på intervjuer med de undersökta företagen. LÄS MER