Sökning: "Alex Charalanis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Charalanis.

  1. 1. Anoto - Standardsättningsstrategier utifrån ett litet företags perspektiv

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Mörck; Alex Charalanis; [2002]
    Nyckelord :strategi; standardsättning; Anoto; digitalpenna; digitalpapper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Anoto är ett litet företag som, med hjälp av ett koncept bestående av en så kallad digitalpenna och tillhörande papper vill etablera en global de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation. Hur har Anoto gått tillväga i sitt försök att etablera en de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation? Syftet med uppsatsen är utföra en fallstudie av Anotos försök att etablera en de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation. LÄS MER