Sökning: "Alex Djordjevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Djordjevic.

  1. 1. Sociala mediers roll inom B2B

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alex Djordjevic; Hanna Nilsson; Ado Omerhodzic; [2014]
    Nyckelord :sociala medier; B2B; relationer; problemlösning; inköp; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att kartlägga hur personer med inflytande över inköp resonerar kring sin relation till leverantörer och potentialen med sociala medier i den interaktionen. Särskilt fokus ligger på problemlösning i vid mening, eftersom det är en central aspekt av kund-leverantörs-förhållandet. LÄS MER