Sökning: "Alex Kennegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alex Kennegård.

  1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
    Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

    Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER