Sökning: "Alex Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alex Persson.

 1. 1. Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; Erik Olshov; Gustav Persson; Alex Skepastianos; [2021]
  Nyckelord :Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en företrädesemission respektive en riktad emission. LÄS MER

 2. 2. Capital Structure Decisions : A case study on high growth SMEs listed on NGM Equity in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alex Persson; Niklas Dahlström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Small and medium sized enterprises (SMEs) stand for 99.8 percent of businesses in Europe and are therefore a vital part of every country’s economic growth. LÄS MER