Sökning: "Alexander Bakir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Bakir.

  1. 1. Bilden av socialtjänsten i hemlöshetsdebatten: en analys av socialtjänstens förekomst i 43 debattartiklar gällande hemlöshet mellan år 2016 t.o.m. år 2018

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Alexander Bakir; [2019]
    Nyckelord :Social services; Homelessness; homelessness debate; media impact; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the presence of social services in debate articles that were part of the homelessness debate. This has been done by analyzing the content of 43 debate articles in the area of homelessness published during the period 2016-2018. LÄS MER