Sökning: "Alexander Birgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Birgersson.

  1. 1. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Alexander Birgersson; [2019]
    Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; tvångsvård; Tvångsåtgärder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten i vården är att vårda patienten med respekt för patientens självbestämmande och integritet men inom psykiatrin måste man ibland bortse från detta för att vårda patienter med tvång. Den psykiatriska vården har gjort en lång resa av förändringar från de gamla sinnessjuklagarna till dagens moderna lagar men fortfarande ställs frågor om etik och moral på sin spets när det beslutas att vårda en person med tvång. LÄS MER