Sökning: "Alexander Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Alexander Engström.

 1. 1. Barn i den täta staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Engström; Alexander Ruiz Längerberg; [2018]
  Nyckelord :Malmö; Barn; Förskolor; Förtätningsprocess; Förtätningsbehov; Friyta; Rörelsefrihet; Naturkontakt; Identitetsskapande lek;

  Sammanfattning : Malmö stad planerar att förtäta innerstaden ytterligare för att skapa kortare resvägar vilket skulle bidra till minskade föroreningar samtidigt som man undviker att värdefull mark utanför stadsgränsen exploateras. Studien har sin utgångspunkt i att närmare granska förskolebarns i möjligheter till kontinuerlig kontakt med gröna inslag i Malmö. LÄS MER

 2. 2. NÄR LIVET VÄNDS UT OCH IN : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om upplevelser av att leva med stroke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linus Engström; Alexander Ingmarsson; [2018]
  Nyckelord :Stroke; självbiografier; upplevelser av stroke; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. I Sverige inträffade 28 600 strokeanfall 2016, där ca 6 900 personer dog av sjukdomen. Det är vanligt att patienterna lämnar sjukhuset med någon form av funktionsnedsättning vilket påverkar deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Förtroendekris - en relationsmarodör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Henning; Alexander Olsson; Marcus Lindemann Engström; [2016]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Förtroendekris; Volkswagen; Återförsäljare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur en förtroendekris påverkar anställda i en organisation. Metod: Via en kvalitativ forskningsmetod genomfördes en fallstudie med hjälp av åtta genomförda intervjuer. Den insamlade data analyserades med en kombination av grundad teori och pattern-matching. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsvarians vid förhandlingar : En studie om hur kunskapsvarians påverkar förankringseffekten vid förhandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Engström; Patrik Jogedal; [2016]
  Nyckelord :Anchoring effect; negotiation; initial offers; anchor point; knowledge variance; reference point; Förankringseffekten; förhandling; första bud; förankringspunkt; kunskapsvarians; referenspunkt;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats behandlar en undermedveten kognitiv bias vilken benämns som ”anchoring effect” eller förankringseffekten. Effekten uppenbaras då människor tenderar att lägga för mycket tillit till den första informationen som görs tillgänglig vid olika typer av beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Engström; [2015]
  Nyckelord :väsentliga förändringar; väsentliga ändringar; offentlig upphandling; upphandling; pressetext;

  Sammanfattning : .... LÄS MER