Sökning: "Alexander Gidlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Gidlöf.

  1. 1. Hinder och möjligheter med programmering i läroplanen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Marcus Blom; Alexander Gidlöf; [2018]
    Nyckelord :Digitalisering; programmering; digital kompetens; läroplan;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka praktiserande lärares syn på den läroplansförändring som skedde höstterminen 2018, där programmering införs som ett centralt innehåll i ämnena matematik och teknik.För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem aktiva lärare i grundskolan. LÄS MER