Sökning: "Alexander Häll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Häll.

  1. 1. Att kommunicera skapar incitament till att investera : En studie om investor relations påverkan på aktiekursen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Alexander Singleton; Beatrice Häll; [2014]
    Nyckelord :Investor Relations; Event study; Market Model; Abnormal Return; CAAR; CAR; Efficient Market; Investor Relations; Eventstudie; Marknadsmodellen; avvikande avkastning; CAAR; CAR; effektiva marknader;

    Sammanfattning : Purpose: To examine how IR-related press releases affect share price for stock companies, and to explore how said companies practice Investor Relations.Methods: The study was conducted using an event study as well as e-interviews. LÄS MER