Sökning: "Alexander Hallafors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Hallafors.

  1. 1. MOTIVATIONSORIENTERING, COPINGSTRATEGIER OCH STRESSORER BLAND MOTIONÄRSIDROTTARE PÅ GYM

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Alexander Hallafors; Love Halses; [2013]
    Nyckelord :Copingstrategier; gymträning; könsskillnader; motionärsidrottare; motivationsorientering; stressorer;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to identify exerciser athlete’s motivational orientation, coping strategies used and stressors that primarily is perceived in gym training. The study also studied gender differences in relation to motivation orientation, coping strategies and stressors. A survey was conducted with a quantitative design. LÄS MER