Sökning: "Alexander Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Alexander Ivarsson.

 1. 1. Innovating Inside the Box - An Exploratory Comparative Case Study of Regulations’ Impact on Innovation in the Insurance Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2020-07-22]
  Nyckelord :Financial innovation; Innovation management; Regulation; Insurance;

  Sammanfattning : Innovation in general is an important driver for economic growth and consumer welfare.However, with the purpose of consumer protection and ensuring stability of the financialsystem, the insurance sector is bound to follow stricter regulations than most other sectors. LÄS MER

 2. 2. Lärares högläsning som undervisningsform : Undervisningsstrategier som främjar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Ahlstrand; Erik Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; strategier; språkutveckling; år F-3;

  Sammanfattning : Högläsning kan ses som ett verktyg för att utveckla elevers språk och har samtidigt visat sig vara betydelsefull för elevers egen läsutveckling. Att lärare högläser för elever är därför av största vikt. LÄS MER

 3. 3. Dansar aldrig nykter - En studie av studenters alkoholkonsumtion ur ett praktikteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2018-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alexander Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; grön infrastruktur; urbanisation; luftföroreningar; buller; hälsa; dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; stadsparker; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. LÄS MER

 5. 5. Trä8, ett pelar-balksystem i limträ : Tekniskt val av träbaserat stomsystem vid uppförande av ett flervåningshus i Sverige

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nanna Ivarsson; Alexander Nellber; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER