Sökning: "Alexander Jancke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Jancke.

  1. 1. Redovisning av humankapital -en jämförelse mellan kunskaps- och verkstadsbolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Byegård; Alexander Jancke; [2015-06-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Enterprises often refer to their employees as “Our most valuable assets” in annual reports and other written statements. In reality, employees are seen as an expense rather than an asset in annual reports and the voluntary disclosure is often insufficient. LÄS MER