Sökning: "Alexander Kitevski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Kitevski.

  1. 1. Känslor inom B2B - En studie om hur olika informationskanaler påverkar inköpare i Business to Business-sektorn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Kitevski; Mattias Svensson; [2016-02-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER