Sökning: "Alexander Lenasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Lenasson.

  1. 1. Samarbetsviljans roll i att överbrygga kulturella skillnader mellan företag i läkemedelsbranschen.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Lenasson; Malcolm Lyth Waters; [2019]
    Nyckelord :Kunskapsöverföring; absorptiv kapacitet; spridningskapacitet; tyst kunskap; samarbetsvilja; kulturdistans;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kulturell distans påverkar kunskapsöverföring utifrån en kvalitativ studie på ett litet svenskt läkemedelsföretag. Vi har utgått från en modell för kunskapsöverföring som tar hänsyn till förutsättningar för mottaglighet av ny kunskap, kulturella skillnader och inverkan av kulturell distans. LÄS MER