Sökning: "Alexander Moyle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Moyle.

  1. 1. Artem ex Machina : En undersökning av emergence som fenomen och som metod vid skapandet av posthumanistisk konst

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Calle Andén; Alexander Moyle; [2017]
    Nyckelord :Emergence; procedurell genering; liminalitet; posthumanism; konst; kaos;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete är en undersökning av begreppet emergence och hur det kan användas i skapandet av digital interaktiv konst. Vi undersöker sambandet mellan designern och datorn, och hur användaren kan interagera med båda dessa för att bidra till och utforma skapandet. LÄS MER