Sökning: "Alexander Myrsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Myrsten.

  1. 1. Maskkompostering för behandling av organiskt avfall

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Alexander Myrsten; [2012]
    Nyckelord :maskkompostering; hygienisering; organniskt avfall.;

    Sammanfattning : Bristen på högvärdigt gödsel är i många låg- och medelinkomstländer betydande då mineralgödsel är kostsamt och svårt att transportera. Material att tillverka biogödsel av finns det dock gott om i form av mat- och trädgårdsavfall samt animaliskt och mänskligt avfall. LÄS MER