Sökning: "Alexander Pedersen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alexander Pedersen.

 1. 1. Den avvikande normen : En intervjustudie om normativitet bland bögar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alexander Pedersen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beam losses along the ESS LINAC due to nonlinear effects - A Statistical review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Alexander Lauge Pedersen; [2016]
  Nyckelord :ESS; Beam Physics; linac; Linear Accelerator; High intensity lincas; particle distributions; statistics; Kolmogorov-Smirnov tests; mathematics; Monte Carlo; EVT; GEV; TraceWin; Particle Simulation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this project, a comprehensive statistical review is done regarding beam distribution evolution and losses of protons in the ESS LINAC. It aims to clarify some unanswered questions regarding the change in the distribution as it evolves through the LINAC and how sudden changes can effect the losses of protons downstream. LÄS MER

 3. 3. Det idrottsliga begreppet : en studie om idrott, tävling och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Garcia; Robin Pedersen; [2014]
  Nyckelord :Sport; Physical Education; competitive activities; assessment and health; Idrott; Idrott och hälsa; tävlingsmoment; bedömning och hälsa;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarIntentionen med studien är att undersöka hur idrottslärare uppfattar begreppet idrott och hur detta återspeglas i undervisningen. Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott?Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen?Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet?MetodFör att samla in de data som behövdes för studien användes kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence : Memory-driven decisions in games

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Charlie Forsberg Hedberg; Alexander Pedersen; [2014]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Memory; Environment; Emotions; Games;

  Sammanfattning : Developing AI (Artificial Intelligence) for games can be a hard and challenging task. It is sometimes desired to create behaviors that follow some sort of logical pattern. In order to do this, information must be gathered and processed. LÄS MER

 5. 5. Föreningsaktiva pojkar - vinnarna i ämnet idrott och hälsa : En studie om skillnaderna mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Garcia; Robin Pedersen; [2012]
  Nyckelord :Attityder; föreningsidrott; könskillnader; idrott och hälsa; oorganiserad idrott;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att jämföra hur föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elever uppfattar ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 samt vilken betydelse kön och aktivitetsgrad har för betyget.Skiljer sig attityden till idrott och hälsa i skolan mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva samt mellan könen?Finns det skillnader i betyg mellan elever med olika aktivitetsnivåer samt mellan könen i ämnet idrott och hälsa?Skiljer sig uppfattningen av tävlingsmomentet inom ämnet idrott och hälsa för föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva, samt om det är någon grupp som gynnas av tävlingen?Hur uppfattar elever i årskurs 9 kraven som ställs inom ämnet idrott och hälsa?MetodFör att samla in de data som behövdes för studien användes en kvantitativ enkätmetod. LÄS MER