Sökning: "Alexander Raattamaa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Raattamaa.

  1. 1. Jordbruksarrende

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
    Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

    Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER