Sökning: "Alexander Zeilon Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Zeilon Lund.

  1. 1. Nationell Idag och presstödet : En kvantitativ och kvalitativ studie av tidningen Nationell Idags innehåll

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Alexander Zeilon Lund; Minna Almqvist; [2013]
    Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; Kvalitativ textanalys; Nationell Idag; Nationaldemokraterna; Nyhetsvärdering; Presstöd;

    Sammanfattning : Presstödet verkar för att främja mångfalden inom den svenska dagspressen. De krav som ställs för att få presstöd handlar om struktur, inte om åsiktsförmedling. Dock får ett specifikt intresseområde inte ta upp mer än 50 procent av innehållet. LÄS MER