Sökning: "Alexandra Assmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Assmar.

  1. 1. Prestationsångest : Yttre faktorer som relaterar till upplevd press i studier hos unga studerande män

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Mikaela Daleke; Alexandra Assmar; [2013]
    Nyckelord :Performance anxiety; test anxiety; time pressure; social support; anxiety;

    Sammanfattning : I denna studie har prestationsångest undersökts i relation till tre olika typer av socialt stöd och två faktorer inom tidspress. Tidigare forskning pekar på att socialt stöd spelar en betydande roll för minskad prestationsångest i studier, samt att tidspress ger en ökad effekt. LÄS MER