Sökning: "Alexandra Bäckbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Bäckbom.

  1. 1. Vilka motiv förklarar beslutstagande i valet mellan K2 och K3?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexandra Bäckbom; Robin Sköld; Victor Väggö; [2018]
    Nyckelord :K2; K3; Regelverk; Redovisningsteori; PAT; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Vilka redovisningsteorier förklarar beslutstagande i valet mellan K2 och K3? Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alexandra Bäckbom, Robin Sköld och Victor Väggö Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: K2; K3; Regelverk; Redovisningsteori; PAT Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka av redovisningsteorierna; institutionell teori, legitimitetsteorin, intressentteori och PAT som kan förklara valet mellan K2 och K3 samt motiven bakom valen av regelverk som kan kopplas till dessa redovisningsteorier. Metod: Uppsatsen har en kvantitativ utgångspunkt och för att samla in empiriskt material har en enkätundersökning konstruerats och skickats ut. LÄS MER