Sökning: "Alexandra Davidson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Davidson.

  1. 1. "Dags för förändring" : en litteraturöversikt om hur sjuksköterskan kan främja hälsosamma livsstilsförändingar vid hypertoni

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Alexandra Davidson; Sandra Olofsson; [2019]
    Nyckelord :Hypertoni; Hälsa; KASAM; Livsstilsförändringar; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni, högt blodtryck, är idag en modern folksjukdom på grund av att det råder en ofullständig behandling av sjukdomstillståndet. Det höga blodtrycket blir dessutom allt svårare att behandla på grund av de levnadsvanor och den livsstil människor har idag. LÄS MER