Sökning: "Alexandra Drott"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Drott.

 1. 1. TRYGGARE KAN INGEN VARA : En intervjustudie om erfarenheter av att skapa trygghet i patientmötet ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Drott; Annie Årstein Stål; [2019]
  Nyckelord :Experience; interview; meeting; nurse anaesthetist; perioperative care; security; qualitative; Anestesisjuksköterska; erfarenhet; intervju; kvalitativ; möte; perioperativ vård; trygghetsskapande;

  Sammanfattning : Background: Previous research describes patients that will undergo surgery express a lack of control that can give rise to feelings of insecurity. It is important for the patient to be seen, confirmed and listened to by nurse anaesthetists. LÄS MER

 2. 2. Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Alexandra Drott; [2016]
  Nyckelord :School counselor; social pedagogy; community; participation; empowerment; dialogue; inclusion; exclusion; Skolkurator; socialpedagogik; gemenskap; delaktighet; empowerment; dialog; inklusion; exklusion;

  Sammanfattning : Socialpedagogiken är ett relativt outforskat område i skolans värld och det råder olika meningar kring vad socialpedagogiken skulle kunna och faktiskt redan bidrar med ute i det svenska skolsystemet. Studien som är en uppsats på C-nivå syftar att fånga socialpedagogiskt arbete ur en specifik yrkesgrupps perspektiv, nämligen skolkuratorns. LÄS MER

 3. 3. Sex veckors bålstabilitetsträning med FuncGym Training bands : Dess inverkan på manliga handbollsspelares kasthastighet på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Lena Carlsson; Alexandra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Bålstabilitet; handboll; slyngor; funcgym;

  Sammanfattning : Tidigare studier hänvisar till bristen av forskning som berör funktionell träning såsom corestärkande bålstabilitetsträning för att öka idrottslig prestation. Det är dessutom omdiskuterat om träning, som skapar instabilitet i anslutning till träningsövningar, förbättrar stabiliteten som i sin tur ska verka prestationshöjande. LÄS MER