Sökning: "Alexandra Dubois von Matérn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Dubois von Matérn.

  1. 1. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

    Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
    Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER