Sökning: "Alexandra Fahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Fahlström.

  1. 1. EN VANLIG ANSTÄLLD? En studie om långtidsinhyrda tjänstemäns upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Alexandra Fahlström; [2016-09-19]
    Nyckelord :Långtidsinhyrda tjänstemän; Bemanningsbranschen; Anställningstrygghet; Anställningsbarhet; Krav; Kontroll; Stöd;

    Sammanfattning : .... LÄS MER