Sökning: "Alexandra Gillberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Gillberg.

  1. 1. Patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande i samband med vård på akutmottagning : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Alexandra Gillberg; Ruth Gustafsson; [2020]
    Nyckelord :Akutmottagning; Bemötande; Omhändertagande; Patientens upplevelse; Värdighet;

    Sammanfattning : Bakgrund  På dagens akutmottagning möts ofta patienter av en rad utmaningar i att få ett gott bemötande. Hög arbetsbelastning och överbeläggning bidrar till den begränsade tid vårdpersonal har att ge bemötande och omvårdnad av hög kvalité. LÄS MER