Sökning: "Alexandra Gjörde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Gjörde.

  1. 1. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
    Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER