Sökning: "Alexandra Hellekant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Hellekant.

  1. 1. Hur ett belöningssystem motiverar medarbetare och samverkar med andra styrverktyg i företag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexandra Hellekant; Laura Camacho Stjernlöf; [2023-03-29]
    Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Management Control Package; Mål; Prestation;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning har blivit allt viktigare för att öka motivation hos de anställda och på så sätt både behålla och attrahera nya medarbetare. Belöningssystem är ett styrverktyg som används i organisationer med syfte att motivera medarbetare. LÄS MER