Sökning: "Alexandra Hultsbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Hultsbo.

  1. 1. Glastak och dess betydelse för jämställda organisationer. En studie om jämställdhetssituationen inom den svenska affärsjuridiska advokatbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Andersson; Alexandra Hultsbo; [2021-11-24]
    Nyckelord :equality; glass ceiling; hierarchies; homosocial reproduction; societal structures;

    Sammanfattning : Equality implies that all individuals should have the same rights, opportunities, and obligations regardless of gender. A phenomenon that describes the equality issues that can arise when women attempt to make their way up in hierarchies within organisations is the term glass ceiling. LÄS MER