Sökning: "Alexandra Israelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Israelsson.

 1. 1. Arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Israelsson; Alexandra Lagerhjelm; [2018]
  Nyckelord :occupational deprivation; occupational enrichment; anstalt; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Att vara berövad sin frihet och sina valmöjligheter kan få stora konsekvenser i en individs hälsa och livssituation. Intagna riskerar att, efter avtjänat straff, släppas ut i samhället med begränsad förmåga att fungera självständigt, försämrat hälsotillstånd och med hög återfallsrisk. LÄS MER

 2. 2. Emotion Recognition Ability, Metacognition, and Metaemotion:A Multimodal Online-Assessment of Swedish Adults

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Alexandra Israelsson; [2018]
  Nyckelord :emotion recognition ability; metacognition; metaemotion; swedish adults; emotionigenkänningsförmåga; metakognition; metaemotion; vuxna;

  Sammanfattning : Data obtained in laboratory settings is a valid but resource-demanding approach. Moreover, although aspects of both metacognition and metaemotion have been proposed to be important for socioemotional functioning, such associations have rarely been studied previously. LÄS MER

 3. 3. Upplevd stress hos högskolestudenter : Har KASAM och socialt nätverk någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Israelsson; Madeleine Zahn Bohlin; [2016]
  Nyckelord :högskolestudenter; känslan av sammanhang; socialt nätverk; upplevd stress;

  Sammanfattning : Stress är ett välstuderat område inom psykologin, där studier har relaterat stress till olika typer av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Studier har visat att känslan av sammanhang (KASAM) har betydelse för stress och stressrelaterad ohälsa. LÄS MER