Sökning: "Alexandra Kvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Kvist.

  1. 1. Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]
    Nyckelord :Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

    Sammanfattning : .... LÄS MER