Sökning: "Alexandra Lindesvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Lindesvik.

  1. 1. Analys och ekonomisk utvärdering av två metoder för att lufttäta flerbostadshus

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Adam Rydberg; Alexandra Lindesvik; [2017]
    Nyckelord :Connections; labor; building construction; airflows; airtightness; air leak; density solution; fan pressurization measurements; Anslutningar; arbetskostnad; husbyggnadsteknik; luftflöden; lufttäthet; luftläckage; täthetslösning; provtryckning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att genom en strukturell jämförelse av fallstudiens undersökningsobjekt få en överblick över kostnaden för arbetsutförandet av två luttätnings- och provtryckningsmetoder. Detta för att ta fram vilken metod som är lämpligast att tillämpa med avseende på kostnad. LÄS MER