Sökning: "Alexandra Ljungqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Ljungqvist.

  1. 1. Vad kostar din soffa? : En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Alexandra Ljungqvist; Natalie Larsson; [2019]
    Nyckelord :sustainable development; Agenda 2030; sustainable consumption and production; social responsibility; environmental responsibility; sustainable purchasing; sustainability labels and circular economy; hållbar utveckling; Agenda 2030; hållbar konsumtion och produktion; socialt ansvarstagande; miljömässigt ansvarstagande; hållbara inköp; hållbarhetsmärkningar; cirkulär ekonomi;

    Sammanfattning : I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. LÄS MER