Sökning: "Alexandra Lundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Lundvall.

  1. 1. ”Visst var du min vän?” En studie om barns lek i förskolan ur ett maktperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Alexandra Ivö; Johanna Lundvall; [2016]
    Nyckelord :exkludering; förskola; inflytande; inkludering; makt; positioner; status; tillträdesstrategier;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att studera barns fria lek i förskolan ur ett maktperspektiv. De frågor som besvaras är: Vilka tillträdesstrategier kan urskiljas i förhållande till barns lek? Vilka former för inkludering och exkludering kan urskiljas i förhållande till barns lek? Vilka positioner kan urskiljas i leken och hur uttrycks dem? Hur får barn status och inflytande över leken? I mötet med empirin synliggjordes maktprocesser i barns lek, vilket resulterade i makt som huvudbegrepp. LÄS MER