Sökning: "Alexandra Masterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Masterson.

  1. 1. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
    Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

    Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER