Sökning: "Alexandra Navarrete Rey"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Navarrete Rey.

  1. 1. Matematikuppgifter från Chile och Sverige : En komparativ litteraturstudie om momentet sannolikhetslära

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Alexandra Navarrete Rey; [2007]
    Nyckelord :matematikuppgifter; kursplaner; jämförelse; gymnasiet; Chile;

    Sammanfattning : Examensarbetet handlar om att jämföra vad styrdokumenten från Chile respektive Sverige säger om elementär sannolikhetslära. Detta görs genom att studera hur dokumenten beskriver momenten men även genom att se hur typuppgifter kan se ut i praktiken. LÄS MER