Sökning: "Alexandra Nygård Scott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Nygård Scott.

  1. 1. Att beskriva mörkret : En studie av hur depression framställs i artiklar av Dagens Nyheters redaktion Insidan och Svenska Dagbladets redaktion Idag under åren 2002-2012

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Lisa Jutman; Alexandra Nygård Scott; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur Dagens Nyheter Insidan och Svenska Dagbladets Idag har skrivit om depression och om vi kan se någon skillnad i rapporteringen på dessa sidor under åren 2002, 2007 och 2012. 110 artiklar har analyserats och de frågeställningar vi arbetet med är: I vilka sammanhang nämns depression, i vilken utsträckning nämns depression i Insidan och Idag och vilka medel använder sig Insidan och Idag av för att gestalta depression. LÄS MER