Sökning: "Alexandra Nygren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Nygren.

 1. 1. En andra chans : En litteraturöversikt med fokus på livet efter ett hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Nygren; Alexandra Pawlicka; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; KASAM; Livshändelse; Livskvalité; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha överlevt ett hjärtstopp leder till förändringar i livet. Det finns två typer av hjärtstopp, hjärtstopp som inträffar på sjukhuset och hjärtstopp utanför sjukhuset. Det finns många olika orsaker till hjärtstopp. Sjuksköterskans roll är att stötta patienter och tillhandahålla vård efter hjärtstoppet. LÄS MER

 2. 2. Kan fysisk aktivitet förebygga Alzheimers sjukdom? En litteraturbaserad studie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexandra Nygren; Kristina Sunebrand; [2014-06-30]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; fysisk aktivitet; kognitiv funktion; mild kognitiv svikt; förebyggande; friskfaktor; Physical activity; Alzheimer’s disease; cognitive function; mild cognitive impairment; prevention; protective factor;

  Sammanfattning : Introduction: We are facing an aging population, which means that the incidence of age related diseases, such as Alzheimer's disease, are expected to increase. In the current situation there is no cure for the disease, whereupon it is important to develop preventive strategies. LÄS MER

 3. 3. Att vara arbetstagare och medlem på sociala medier : problematiken med att befinna sig i en gråzon.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Elin Faltin; Alexandra Nygren; [2010]
  Nyckelord :självpresentation; privatliv; offentlighet; dramaturgi; sociala medier; arbetstagare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning som avser att studera arbetstagares utformning av sin självpresentation på sociala medier, och vilka effekter arbetsplatsen kan ha. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi samlat in vår empiri, och intervjuerna vi har genomfört har varit med anställda som arbetar med IT. LÄS MER