Sökning: "Alexandra Tamm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Tamm.

  1. 1. Människohandel med barn för sexuella ändamål - Hur kommer Sveriges inkorporering av barnkonventionen påverka ärenden som rör handel med barn för sexuella ändamål?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Alexandra Tamm; [2020]
    Nyckelord :Straffrätt; Barnrätt; Barnkonventionen; Barnets bästa; Människohandel; Barnsexhandel; Människohandel med barn för sexuella ändamål; Inkorporering av barnkonventionen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I Sverige finns en väletablerad marknad för handel med barn för sexuella ändamål. Det är dock väldigt få anmälda brott som leder till åtal eller fällande dom. Detta visar på att barn som faller offer för människohandel inte innehar fullt rättsskydd. LÄS MER