Sökning: "Alexandra Trendevski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Trendevski.

  1. 1. Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse : Upplevelser hos kroppsarbetare

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Alexandra Trendevski; Sara Österlind; [2020]
    Nyckelord :Motivation; work motivation; leadership; skilled workers;

    Sammanfattning : Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. LÄS MER