Sökning: "Alexandros Shehadeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandros Shehadeh.

  1. 1. "Det första jag tänker på är islam" : En kvalitativ studie kring uppfattningen om hedersproblematik utifrån intersektionell teori

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Alexandros Shehadeh; Gustavsson Ted; [2020]
    Nyckelord :hedersproblematik; gymnasielärare; religion; islam; kön; etnicitet; vistelsetid i Sverige; interaktion med omgivningen; stereotyper;

    Sammanfattning : Hedersproblematik är ett aktuellt ämne som väcker debatt kring dess komplexitet. Som blivande religionslärare står vi inför ett komplicerat uppdrag att undervisa om hedersproblematikens alla dimensioner. Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring deras uppfattning om hedersproblematik. LÄS MER