Sökning: "Alexis Ljungkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexis Ljungkvist.

  1. 1. Under kniven En rättsvetenskaplig studie om omskärelse av pojkar samt kvinnlig könsstympning

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Alexis Ljungkvist; [2009-08-28]
    Nyckelord :Könsstympning; omskärelse; barnperspektiv; diskriminering; internationell rätt;

    Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att studera de lagar vi har i Sverige gällande kvinnlig könsstympning samt omskärelse av pojkar. Lagarna skiljer sig åt, på så vis att den ena lagen innebär ett totalförbud mot att könsstympa kvinnor, samtidigt som den andra lagen är en reglering av att omskära pojkar. LÄS MER