Sökning: "Alexsandra Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexsandra Jansson.

  1. 1. Effektiv kommunikation genom digitala kanaler : En undersökning om användandet av lärplattformar inom gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Alexsandra Jansson; Thanh Nguyen; [2016]
    Nyckelord :Organisational communication; information and communication technology; digital communication channels; schools; lärplattformar;

    Sammanfattning : Det svenska skolväsendet har sedan 2000-talet fått övergripande stöd från regeringen för att utveckla den digitaliserade undervisningsformen. Trots detta har upprepande årsrapporter kring IT-användning i skolan visat på brister inom användarkunskap och IT-kompetens utvecklingsmöjligheter. LÄS MER